Statut

TEKST JEDNOLITY

obejmujący zmiany z 30.09.2010 r.

 

S T A T U T

FUNDACJI KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICHPostanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Stanisława Stefana Lubomirskiego – Lanckorońskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Zięcinę w kancelarii notarialnej w Krakowie, przy ul. Masarskiej 7/1, w dniu 10 września 2009 r. (Rep A nr 11366/2009), zmienionym aneksem do aktu ustanowienia fundacji objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Zięcinę w kancelarii notarialnej w Krakowie, przy ul. Masarskiej 7/1, w dniu 15 października 2009 r. (Rep A nr 12709/2009), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i powstaje z zamysłem krzewienia edukacji oraz wspierania postaw patriotycznych i prospołecznych przyszłych pokoleń Polaków.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.

 

§ 4

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

 

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

Fundacja może:

1. ustanawiać przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

2. tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

 

§ 7

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy dla kultury i dziedzictwa narodowego.§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 9

Celami Fundacji są:

1. stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw patriotycznych, humanistycznych, prospołecznych;

2. wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, rozwijających postawy, o których mowa w pkt. 1;

3. pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży z zasłużonych dla Polski rodzin;

4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa patriotycznego;

 1. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

§ 10

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

1. Wspieranie programowe oraz finansowanie lub dofinansowywanie:

  1. projektów naukowo-badawczych realizowanych przez szkoły i uczelnie wyższe,

  2. staży i praktyk dla uczniów i studentów,

  3. zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności szkół i uczelni,

  4. programów telewizyjnych i radiowych oraz wydawnictw o charakterze kulturalnym, naukowym, badawczym i edukacyjnym,

  5. stypendiów ułatwiających podjęcie nauki w Polsce osobom pochodzenia polskiego, a zamieszkałym poza jej terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z obszaru byłych kresów wschodnich Rzeczypospolitej,

  6. projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych realizowanych w szczególności w miejscowościach historycznie związanych z rodem Lubomirskich

  7. działalności badawczej i archiwalnej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji zbrodni komunistycznych (totalitarnych),

  8. renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów powiązanych z rodem Lubomirskich

  9. grup rekonstrukcji historycznej,

  10. działań instytucji życia publicznego wykonujących zadania w zakresie ochrony fundamentalnych praw człowieka i obywatela,

  11. współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej i humanitarnej,

  12. działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

 1. Integrację środowiska historycznych rodów arystokracji polskiej i rzecznictwo interesów środowisk zasłużonych dla Polski rodzin – uskutecznianą w wyniku organizowania spotkań, zjazdów, imprez charytatywnych.

 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

   

   

Ściągnij pełny Statut Fundacji

PoprzednieNastępne
ZAPRZYJAŹNIONE FUNDACJE

PARTNERZY FUNDACJI:
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.